ANBI

ANBI St. museum it Tsiispakhús

Adres
De stichting heeft haar adres bij het museum
Museum it Tsiispakhús
Ald Hiem 2
8731 BR Wommels
E-mail adres: info@tsiispakhus.nl

Fiscaal nummer /RSIN: 8054.89.034
KvK nummer: 41002558

Bestuur
Harry van Putten – voorzitter en secretariaat
Klaas Eisma – penningmeester
Vacature

Vacature

Vacature

Doelstelling
Statuten artikel 2:
Het doel der stichting is in het bijzonder de instandhouding van het voormalige kaaspakhuis aan het Ald Hiem te Wommels

Samenvatting Beleidsplan 2017 – 2022 Stichting It Tsiispakhûs te Wommels
In onderhavig beleidsplan legt Stichting It Tsiispakhûs te Wommels haar toekomstvisie neer dat de basis vormt van haar toekomstige rol op het gebied van ‘erfgoedzorg’, met de focus op het streekmuseum ‘It Tsiispakhûs’te Wommels in de huidige gemeente Littenseradiel. Aan de hand van een bedrijfsmatige analyse op relevante aspecten van de huidige situatie versus een gewenste situatie, waarbij vigerende regelgeving en haar statuten als richtsnoer werden gebruikt, is in dit beleidsplan een toekomstvisie en een toekomstige missie beschreven voor het erfgoedbeleid in bijzonder toegespitst op onze regio. De Stichting heeft aan de hand van genoemd bedrijfsmodel de volgende strategische beleidsuitgangspunten afgeleid.

  1. Er wordt gestreefd naar verbreding van de huidige erfgoedzorg ten dienste van de gemeenschap, deze toegankelijk te maken voor het publiek aan wie de materiële getuigen  en erfenis van de ontwikkeling wordt gepresenteerd, zulks voor educatie en genoegen
  2. Efficiënte doch volwaardige ambtelijke ondersteuning wordt nagestreefd
  3. Er wordt programmatisch gewerkt met een consistente planning
  4. Een degelijke meerjarige financiële onderbouwing wordt nagestreefd
  5. Aan de hand van een vijfjaarlijkse beleidsnota wordt gestreefd naar een duurzame meerjarige en ook politieke ondersteuning
  6. Er wordt gestreefd naar brede communicatie. Alle betrokkenen en desgewenst alle belangstellenden worden geïnformeerd over de beoogde erfgoedzorg

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning of vacatiegeld maar ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten De stichting heeft geen personeel in dienst.

  2018   2017
       
Netto-omzet € 3.383   € 3.262
       
Bruto resultaat € 3.383   € 3.262
       
       
Huisvesting € 665   € 484
Exploitatiekosten € 2.697   € 3.203
Algemene kosten €474   €2.403
       
Som der kosten €3.836   € 6.090
       
       
resultaat voor financiële baten en lasten -€ 118   -€2.828
       
renteopbrengsten € 2   € 18
rentelasten -€ 170   -€ 161
       
som fin. baten en lasten € -168   €-144
       
       
       
Resultaat € -286   € -2.972

Op verzoek informeren wij u graag verder over onze financiële situatie.